วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

      ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็นสถาบันทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูชั้นนำระดับเอเชีย ทันสมัย ได้มาตราฐานสากล

พันธกิจ


ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่ให้การศึกษา วิจัย

บริการวิชาการ และให้การบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย/ผู้พิการที่ได้มาตรฐาน

ทันสมัย และได้รับความศรัทธาจากประชาชน

 

คำขวัญ 

"วิจัยเสริมวิชาการ ประสานความร่วมมือ ฟื้นฟูสมรรถภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิต"