แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือ ที่คนทั่วไปเรียกสั้น ๆ ว่า“หมอฟื้นฟู” เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยทุกเพศทุกวัยที่มีความผิดปกติหรือมีโรคระบบประสาท กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ฯลฯ ที่ส่งผลให้สมรรถภาพร่างกายถดถอย และ/หรือมีความพิการ ซึ่งทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันหรือการทำงานได้ตามปกติ ทั้งนี้ อาศัยหลักการทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ช่วยฟื้นสภาพและความสามารถให้ผู้ป่วย/ผู้พิการ รวมถึงส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันความพิการ และปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อความเป็นอยู่ เพื่อให้ผู้ป่วย/ผู้พิการสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงเดิมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมเวชกรรมฟื้นฟู และเป็นที่ปรึกษาด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ทีมเวชกรรมฟื้นฟู ผู้ป่วย/ผู้พิการ ครอบครัวและชุมชน

การให้บริการทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู

การตรวจ รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้พิการทางกายและการเคลื่อนไหว ทั้งผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาลและผู้ป่วยนอก

   

การตรวจสภาพเส้นประสาท ระบบประสาท และกล้ามเนื้อ ด้วยวิธีการทางไฟฟ้าวินิจฉัย (ใช้ไฟฟ้ากระตุ้นในตรวจ)หรือเรียกว่าElectrodiagnostic study

 

 

การรักษาเฉพาะที่ต่างๆ เช่น การฉีดยาเฉพาะที่เพื่อลดการเกร็งของกล้ามเนื้อ การฉีดยาเฉพาะจุดเพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อ (Myofascial pain injection) การฉีดยาเข้าข้อต่อหรืออวัยวะต่างๆเพื่อลดการอักเสบ เป็นต้น

 

 

การตรวจประเมิน รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีโรคหรือความผิดปรกติของระบบกล้ามเนื้อ และข้อต่อ รวมถึงผู้ป่วยหลังการผ่าตัด ทางออร์โธปิดิคส์ (กระดูกและข้อ) อีกด้วย

 

 การตรวจประเมินการทำงานของระบบควบคุมการถ่ายปัสสาวะส่วนล่าง (ตั้งแต่กระเพาะปัสสาวะลงมา)ด้วยเครื่องยูโรพลศาสตร์ (Urodynamic study) และให้การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาการถ่ายปัสสาวะซึ่งมีความผิดปรกติจากการควบคุมด้วยระบบประสาท และให้การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาการถ่ายอุจจาระซึ่งมีความผิดปรกติจากการควบคุมด้วยระบบประสาท

   

การตรวจประเมิน และออกเอกสารรับรองความพิการ สำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวชนิดต่างๆ

 

การตรวจประเมิน และสั่งการรักษาด้วยกายอุปกรณ์เทียม (Prostheses) สำหรับผู้พิการแขนขาขาด

  

 การตรวจประเมิน และสั่งการรักษาด้วยด้วยกายอุปกรณ์เสริม (Orthoses) หรืออุปกรณ์ช่วยในกิจวัตรประจำวันต่างๆ

 

 

การตรวจประเมิน รักษา และกระตุ้นพัฒนาการ สำหรับผู้ป่วยเด็กกลุ่มต่างๆที่มีความพิการ เช่น พิการทางสมอง มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว มีปัญหาพัฒนาการช้า เป็นต้น

   

 

การตรวจประเมินหาสาเหตุ และรักษาฟื้นฟูสภาพ แก่ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวดด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การฉีดยาคลายจุดเจ็บปวดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ (Myofascial trigger point injection) การทำกายภาพบำบัด การออกกำลังแบบต่างๆ (เช่น การยืดกล้ามเนื้อ, การออกกำลังเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เป็นต้น) การฉีดยาเข้าข้อ เป็นต้น

 

 

การตรวจประเมิน รักษา และฟื้นฟูผู้ที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา หรือนักกีฬาที่บาดเจ็บ ตรวจสมรรถภาพทางกาย รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เพื่อเพิ่มสมรรถภาพแก่ประชาชนและนักกีฬา

  

การตรวจประเมิน รักษา และให้การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจประเภทต่างๆ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด ลิ้นหัวใจรั่ว และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจกลุ่มต่างๆ เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) การติดเชื้อในปอด เป็นต้น

การตรวจประเมิน รักษา ฟื้นฟู และป้องกันภาวะแทรกซ้อนหรือการกลับเป็นซ้ำ เช่น แผลกดทับ เป็นต้น

 

 

การประชุมและให้ปรึกษาระหว่างทีมผู้รักษา กับผู้ป่วย ผู้พิการและญาติ (Team meeting)

  

การใช้เทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย เช่น เครื่อง Wii-HAB, อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินแบบ Partial body weight support treadmill training, ซอฟท์แวร์การฝึกทางกิจกรรมบำบัดต่างๆ เป็นต้น

 

 

การฝึกผู้ป่วยในการกลับเข้าสู่สังคมหรือชุมชน และทักษะอื่นๆ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในตนเอง

 

 

การฟื้นฟูนอกสถานพยาบาล เช่น การฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องที่บ้าน (Home-based rehabilitation) หรือ ในชุมชน (Community-based rehabilitation) เป็นต้น

 

 

ที่อยู่

สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053-936322, 053-36347

Fax. 053-936322

ช่องทางติดต่อ Online

22485741 55641  
100x100 LOGOCMU001
PJJ