หน่วยวิจัยและนวัตกรรม

PoPal jame
    ดร.พรสุรีย์ คูวิจิตรสุวรรณ     นายณรงค์รัตน์ สวัสติกานนท์
           หัวหน้าหน่วย           รองหัวหน้าหน่วย

 

mos copy kik
 นางสาวสายฝน ผัดแปง นายกิตติพงศ์ กิตติสัก
พยาบาลผู้ช่วยวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

ที่อยู่

สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053-936322, 053-36347

Fax. 053-936322

ช่องทางติดต่อ Online

22485741 55641  
100x100 LOGOCMU001
PJJ