หัวหน้าหน่วยกายภาพบำบัด
              นายณรงค์รัตน์ สวัสติกานนท์
aomm fair   
      นางสาวจุฑามาศ บัวสอด           นางสาวพัชราวดี เดชะ     นายสุรชัย ตั้งสกุลวัฒนา
  รองหัวหน้าหน่วยกายภาพบำบัด    รองหัวหน้าหน่วยกายภาพบำบัด  ที่ปรึกษาหน่วยกายภาพบำบัด
        นางนันทวัน ดาวเลิศ      นางสาววิลาสินี ดวงอาทิตย์     นางสาวสุนันทา บุญสาระวัง  
         นักกายภาพบำบัด          นักกายภาพบำบัด         นักกายภาพบำบัด
        นางสาวชุติมา เมืองด่าน        นางสาวเวธกา กีรติบำรุงพงศ์              นายนริศ แสนหลง  
           นักกายภาพบำบัด            นักกายภาพบำบัด           นักกายภาพบำบัด
ll baiteay
     นางสาวธิดารัตน์ สุวรรณมณี       นางสาวนพรัตน์ เจิ้นสว่าง        นางสาวหทัยภัทร เรือนแก้ว

          นักกายภาพบำบัด

          นักกายภาพบำบัด            นักกายภาพบำบัด
arm

นายนนทชา จันทูร 

นักกายภาพบำบัด

 

 

 

ที่อยู่

สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053-936322, 053-36347

Fax. 053-936322

ช่องทางติดต่อ Online

22485741 55641  
100x100 LOGOCMU001
PJJ