ข่าวสาร 

 Rehab CMU

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ปีการศึกษา พ.ศ. 2564

1. กำหนดการสอบสัมภาษณ์

2. หลักเกณฑ์การพิจารณาแพทย์ประจำบ้าน

3. ขั้นตอนการรับสมัคร

4. ข้อกำหนดของสถาบันฝึกอบรม

5. พันธสัญญาของแพทย์ฝึกอบรมกับสถาบัน

 Conf nurse develop 2020

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพยาบาลฟื้นฟู ตั้งแต่วันที่ 3-7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเชียงใหม่ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

คลิก ดูภาพขนาดใหญ่

Committee Resident 2564 

ประกาศภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา พ.ศ. 2564

1593841788540 

อ.อัจฉรีย์ สีตะพันธุ์ได้นำเงินจากการร่วมทำบุญงานสวดอภิธรรม รศ.พญ.จำนงค์ สีตะพันธุ์ อดีตหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2563 มาบริจาคที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และที่มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการเชียงใหม่ ในพระราชูปภัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ เป็นผู้รับมอบ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

1593841791481

อาจารย์ แพทย์ประจำบ้านและเจ้าหน้าที่ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ถวายเทียนพรรษา ณ วัดปันเสา
ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

 Move Rehab

แจ้งการปรับเปลี่ยนการให้บริการของภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณแพทยศาสตร์ มช. (ช่วงสถานการณ์การระบาดของ Covid-19)

Click เพื่อดูรายละเอียด

โทร: 053-936322 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันและเวลาราชการ

 

Committee 2563 resident select 

ประกาศภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา พ.ศ. 2564

 

Corruption no   
Resident criteria training 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ Sound therapy โดย รศ.นพ. จักรกริช กล้าผจญภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ผ่านเข้ารอบโครงการ Northern
Digital Health Revolution to Chiang Mai Medical and Health Hub (การพัฒนาพื้นที่สุขภาพดิจิตอลภาคเหนือ เพื่อการขับเคลื่อนสู่เชียงใหม่เมืองสุขภาพ)

Click เพื่อดูรายละเอียด

www.suandoksoundtherapy.com

 

 

การ์ตูน "ด๊อกเตอร์ซีรีย์" 50 ปี "แพทยสภา" ให้ความรู้เกี่ยวกับวงการแพทย์ไทย

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย ปทุมาสูตรรับมอบโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น พ.ศ.๒๕๖๐ นักวิจัยที่ได้รับรางวัลนานาชาติ/ นานาชาติ

 

  ประกาศหลักเกณฑ์และขั้นตอนการรับสมัครแพทย์ใช้ทุน และ แพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562

 

 

2-5 สิงหาคม 2561 และ 9 สิงหาคม 2561

รศ.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดี และคุณณรงรัตน์ สวัสดิกานนท์ นักกายภาพบำบัดชำนาญการประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน “MEDCMU-EV Car สำหรับผู้พิการครึ่งท่อน” นวัตกรรมชิ้นแรกอย่างเป็นทางการของ กลุ่มวิจัย​นวัตกรรมสุขภาพ​ คณะแพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (MedCHIC)

   

 

  โครงการ การฝึกอบรมระยะสั้นเวชศาสตร์ฟื้นฟูคลินิกสำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง ครั้งที่7

 

 

3 สิงหาคม 2561

รศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Weight training for high performance athletes” ณ การประชุมวิชาการกลางปีราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

25 กรกฎาคม 2561

รศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Soft science: Music therapy” สำหรับนักศึกษาแพทย์ ณ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

11 กรกฎาคม 2561

ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.กฤตเมธ เดชเกรียงไกรกุล, นพ.กสานติ์ โสตถิโภคา, นพ.อนุวัตร สุวรรณกาศ และ นพ.ฐิติ ธุวดาราตระกูล ที่สอบผ่านหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

21 มิถุนายน 2561

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Shockwave practice in Repetitive Strain Injury” ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1 มิถุนายน 2561 ผศ.สมชัย ปทุมาสูตร อาจารย์พิเศษประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยาประจำปี 2560 สาขาแพทยศาสตร์

17-18 พฤษภาคม 2561

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูจัดอบรม “กายอุปกรณ์เทียม ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 3” ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับคุณณรงค์รัตน์ สวัสดิกานนท์ ผู้มีผลงานดีเด่นของสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 13-16 มีนาคม 2561 คุณอรุโณทัย สุขไกรไทย นักกิจกรรมบำบัดประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู นำเสนอผลงานนิทรรศการการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 19 ในหัวข้อ “คุณค่าของกิจกรรมนันทนาการกับการฟื้นฟูสภาพ” ณ อิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพฯ

 

page 1 2