ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้รับรางวัลชมเชย
การนำเสนอผลงานวิชาการด้วยโปสเตอร์ "ภาควิชาแห่งนวัตกรรม"
งานประชุมวิชาการ MED CMU Quality Fair ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

486086


ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้รับโล่ห์และประกาศนียบัตร ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีกระบวนการและผลการดำเนินงานที่ดี (Good Practice) ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2564 และร่วมแลกเปลี่ยนเนื่องในกิจกรรม MED CMU Quality Fair ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เรื่องการสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นระบบ

โดย รศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นผู้รับรางวัล 

reward3

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ ครั้งที่ 7/2564 วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลในพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากร ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม ดังนี้
sum

 


 

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ที่ได้รับรางวัล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบ 62 ปี

 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ดังนี้

AWARD JK AWARD SP2
AWARD NS AWARD NK

 AWARD NTK


 

 Conf nurse develop 2020

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพยาบาลฟื้นฟู ตั้งแต่วันที่ 3-7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเชียงใหม่ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

คลิก ดูภาพขนาดใหญ่

1593841788540 

อ.อัจฉรีย์ สีตะพันธุ์ได้นำเงินจากการร่วมทำบุญงานสวดอภิธรรม รศ.พญ.จำนงค์ สีตะพันธุ์ อดีตหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2563 มาบริจาคที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และที่มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการเชียงใหม่ ในพระราชูปภัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ เป็นผู้รับมอบ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

1593841791481

อาจารย์ แพทย์ประจำบ้านและเจ้าหน้าที่ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ถวายเทียนพรรษา ณ วัดปันเสา
ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

 

 

การ์ตูน "ด๊อกเตอร์ซีรีย์" 50 ปี "แพทยสภา" ให้ความรู้เกี่ยวกับวงการแพทย์ไทย

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย ปทุมาสูตรรับมอบโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น พ.ศ.๒๕๖๐ นักวิจัยที่ได้รับรางวัลนานาชาติ/ นานาชาติ

 

 

2-5 สิงหาคม 2561 และ 9 สิงหาคม 2561

รศ.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดี และคุณณรงรัตน์ สวัสดิกานนท์ นักกายภาพบำบัดชำนาญการประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน “MEDCMU-EV Car สำหรับผู้พิการครึ่งท่อน” นวัตกรรมชิ้นแรกอย่างเป็นทางการของ กลุ่มวิจัย​นวัตกรรมสุขภาพ​ คณะแพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (MedCHIC)

 

  โครงการ การฝึกอบรมระยะสั้นเวชศาสตร์ฟื้นฟูคลินิกสำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง ครั้งที่7

 

3 สิงหาคม 2561

รศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Weight training for high performance athletes” ณ การประชุมวิชาการกลางปีราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

25 กรกฎาคม 2561

รศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Soft science: Music therapy” สำหรับนักศึกษาแพทย์ ณ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

11 กรกฎาคม 2561

ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.กฤตเมธ เดชเกรียงไกรกุล, นพ.กสานติ์ โสตถิโภคา, นพ.อนุวัตร สุวรรณกาศ และ นพ.ฐิติ ธุวดาราตระกูล ที่สอบผ่านหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

21 มิถุนายน 2561

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Shockwave practice in Repetitive Strain Injury” ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1 มิถุนายน 2561 ผศ.สมชัย ปทุมาสูตร อาจารย์พิเศษประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยาประจำปี 2560 สาขาแพทยศาสตร์

17-18 พฤษภาคม 2561

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูจัดอบรม “กายอุปกรณ์เทียม ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 3” ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับคุณณรงค์รัตน์ สวัสดิกานนท์ ผู้มีผลงานดีเด่นของสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 13-16 มีนาคม 2561 คุณอรุโณทัย สุขไกรไทย นักกิจกรรมบำบัดประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู นำเสนอผลงานนิทรรศการการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 19 ในหัวข้อ “คุณค่าของกิจกรรมนันทนาการกับการฟื้นฟูสภาพ” ณ อิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพฯ

 

page 1 2

ที่อยู่

สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053-936322, 053-36347

Fax. 053-936322

ช่องทางติดต่อ Online

22485741 55641  
100x100 LOGOCMU001
PJJ