อาจารย์แพทย์

อาจารย์ – Staff

Diagnostic and Interventional Neuroradiology

ผศ.นพ.กิตติศักดิ์ อุุ่นศรีส่ง
Asst. Prof.
Kittisak Unsrisong, M.D.

รศ.พญ.สลิตา อังกุระวรานนท์
Assoc. Prof. Salita Angkurawaranon, M.D.

ผศ.นพ.จักรี หมัดล่า
Asst. Prof. Chakri Madla, M.D.

อ.นพ.วิทวัส วุฒิวงศ์
Mr. Withawat Vuthiwong, M.D.

Cardiothoracic Imaging

รศ.พญ.จันทิมา เอื้อตรงจิตต์
Assoc. Prof. Juntima Euathrongchit, M.D.

ผศ.นพ.ยุทธพันธ์ วรรณโสภา
Asst. Prof. Yutthaphan Wannasopha, M.D.

Breast Imaging

รศ.พญ.ไพลิน คงมีผล
Assoc. Prof. Pailin Kongmebhol, M.D.

ผศ.พญ.ลลิตา ฮั่นตระกูล
Asst. Prof. Lalita Huntrakul, M.D.

อ.พญ.แสงศิริ ชุมแสงศรี
Ms. Saengsiri Chumsangsri, M.D.

Abdominal Imaging

รศ.พญ.สุวลี พจมานวิพุธ
Assoc. Prof. Suwalee Pojchamarnwiputh, M.D.

ผศ.พญ.วิทธนี ณ เชียงใหม่
Asst. Prof. Wittanee Na Chiangmai, M.D.

อ.นพ.ภูวิชญ์ เจริญเชื้อ
Mr. Puwitch Charoenchue, M.D.

Vascular and Interventional Radiology

ผศ.นพ.ธนพ ศรีสุวรรณ
Asst. Prof. Tanop Srisuwan, M.D.

ผศ.นพ.นครินทร์ อินมุตโต
Asst. Prof. Nakarin Inmutto, M.D.

ผศ.นพ.ธเนศ ขัตติพัฒนาพงษ์
Asst. Prof. Thanate Kattipathanapong, M.D.

อ.นพ.นัฐพงษ์ นิมิตรรุ่งทวี

Musculoskeletal Imaging

รศ.พญ.นัทธยา ปัทมภาสพงษ์
Assoc. Prof. Nuttaya Pattamapaspong, M.D.

 

ผศ.นพ.เชษฐ ศิวะสมบูรณ์
Asst. Prof. Chate Siwasomboon, M.D.

ผศ.นพ.ธานัท กันธะวัง
Asst. Prof. Thanat Kanthawang, M.D.

 

Pediatric Radiology

ศ.พญ.พรรณี วิศรุตรัตน
Prof. Pannee Visrutaratna, M.D.

 

อ.พญ.วิภาวี มรกต
Ms. Wipawee Morakote, M.D.