ประวัติภาควิชา

ภาควิชารังสีวิทยา
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2504 พร้อมกับคณะแพทยศาสตร์ โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ดุษฏี ประภาสะวัต ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา เป็นท่านแรก

 

สถานที่ตั้ง
อยู่ทีตึกผู้ป่วยนอก ซึ่งปัจจุบันคือบริเวณโรงกำจัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

อุปกรณ์
ในระยะเริ่มแรกมีเครื่องเอกซเรย์จำนวน 2 เครื่อง คือ เครื่องเอกซเรย์ขนาด 100 มิลลิแอมแปร์ 1 เครื่อง และเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาด 25 มิลลิแอมแปร์1 เครื่อง

โดยขณะนั้น มีรังสีแพทย์ประจำภาควิชา 2 ท่าน คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์ดุษฏี ประภาสวัต และรองศาสตราจารย์นายแพทย์จงดี สุขถมยา

 

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ เป็นศูนย์ทางรังสีวิทยาชั้นนำระดับมาตรฐานสากล

 

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิต ผลิตงานวิจัย และให้การบริการทางรังสีวิทยาที่มีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นสากล