แพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว

รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563