แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยขั้นสูง

รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยขั้นสูง

 

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563

 

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยขั้นสูง รอบที่ 2