แพทย์ประจำบ้านสาขารังสีวินิจฉัย

 

 

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2563

 

 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๑)

คู่มือแพทย์ประจำบ้าน

ประกาศแพทยสภา_การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2563 รอบที่ 2

ประกาศราชวิทยาลัย_การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2563 รอบที่ 2