พันธกิจของหลักสูตรฯ

 

“เพื่อฝึกอบรมและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและจริยธรรมตามมาตรฐานสากล  โดยฝึกอบรมวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย ให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในเวชปฏิบัติที่ครอบคลุมงานทางรังสีวิทยาวินิจฉัย มีความสามารถในการทำงานแบบมืออาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองหรืองานในลักษณะสหวิชาชีพหรือเป็นทีมได้และสามารถให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ได้ มีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ความสามารถด้านการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยเพื่อการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพ โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม เกิดทักษะการสื่อสารและพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่นๆ รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทัศนคติและเจตคติที่ดี ต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงานและองค์กร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการบริการทางรังสีวิทยา”

พันธกิจการศึกษา
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
คู่มือแพทย์ประจำบ้าน
เกณฑ์การรับสมัคร
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปี 2567