เปิดรับสมัคร แพทย์ใช้ทุน สาขารังสีวินิจฉัย

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัคร แพทย์ใช้ทุน สาขารังสีวินิจฉัย ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นไปตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครแพทย์เพื่อชดใช้ทุนที่คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
การสมัคร ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์ แนบเอกสารหลักฐานให้ครบทุกข้อ ตามลิงค์นี้
2. ติดต่อ คุณสมญา ขวัญสุวรรณ เพื่อส่งใบสมัคร+หลักฐาน มายังสำนักงานภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-935450 โทรสาร 053-936136
e-mail skwansuw@gmail.com