หลักสูตรอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563