คณาจารย์หน่วยรังสีรักษา

ศ.พญ. อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์

รศ.นพ. เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล

รศ.ดร. ณรงชัย อัศวพรหมพร

ผศ.พญ. สมวิไล จักรพันธุ์

ผศ.พญ. พิชญาภรณ์ กลั่นกลิ่น

ผศ.พญ. บงกช เจียมหาทรัพย์

ผศ.ดร. วรรณภา นบนอบ

อ.พญ. วิมรัก อ่อนจันทร์

อ.นพ. ภูริวัฒน์ เมืองวงศ์

อ.ดร. อนิรุทธ์ วัชรวิภา