ประกาศ
เรื่อง กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นแพทย์ประจำบ้าน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแจ้งกำหนดการรับสมัคร และการสอบสัมภาษณ์ แพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้

การรับสมัคร
1. ติดต่อขอรับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานภาควิชารังสีวิทยา เบอร์โทร.053-935450 หรือ 053-935452 หรือ E-mail: warinnee.j@cmu.ac.th

การสอบสัมภาษณ์
อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว (จำนวน 1 ตำแหน่ง)
– สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสนาน สิมารักษ์