โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล วันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานประกันคุณภาพการศึกษาได้กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการทำงานอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานสากล ISO 30401 ทำให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องตามบริบทการทำงาน