1) อบรมการเขียนโครงร่างองค์กร เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพองค์กรภายในคณะแพทยศาสตร์ ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปี 2566 วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง 153  ชั้น 15 อาคารสุจิณฺโณ

วีดีโอการอบรมการเขียนโครงร่างองค์กร ระดับหน่วยงาน

2) ประชุมเตรียมความพร้อมผุู้ประเมินฯ ระดับหน่วยงานวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี