โครงการ Town Hall Meeting : MED CMU Next Move
“ก้าวต่อไปของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม

คณะฯ จัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อสื่อสารความสำเร็จ และเส้นทางคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของคณะแพทยศาสตร์ เป็นโอกาสอันดีให้ผู้บริหารพบปะบุคลากร และเสริมสร้างความผูกพันในองค์กร สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ รางวัลบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) และการได้รับรองกระบวนการคุณภาพขั้นก้าวหน้าของโรงพยาบาลฯ รวมถึงเป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของคณะแพทยศาสตร์เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในระดับมาตรฐานสากล และแสดงความขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่มีช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาคุณภาพของคณะแพทยศาสตร์ ประสบความสำเร็จ

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ การดำเนินงานที่สำคัญของคณะแพทยศาสตร์ และการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ที่สำคัญในระยะต่อไป โดย คณบดีคณะแพทยศาสตร์

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ การดำเนินงานที่สำคัญของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และการพัฒนาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ที่สำคัญในระยะต่อไป โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

การบรรยาย หัวข้อ การพัฒนาคุณภาพคณะแพทยศาสตร์อย่างยั่งยืน ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ (Thailand Quality Award: TQA) โดย รศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์