ปณิธาน

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือ ให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม
          มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
          บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พึงฝักใฝ่ในการฝึกฝนตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม

 

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม
(A Leading University Committed to Social Responsibility for Sustainable Development through Innovation)

 

พันธกิจ

 1. สั่งสอนและอบรมบัณฑิต
 2. สั่งสมและประยุกต์ปัญญาความรู้ (วิจัย-นวัตกรรม)
 3. บริการวิชาการเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน
 4. สืบสานวัฒนธรรมล้านนา-ไทย และบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม (พันธกิจรอง โดยบูรณาการร่วมกับการดำเนินการในพันธกิจด้านอื่นๆ)

สมรรถนะหลักขององค์กร

การบูรณาการความเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาที่หลากหลาย เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน

ค่านิยม

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสริมสร้างค่านิยม E-CMU สนับสนุนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนทางจริยธรรม ประกอบด้วย 10 หัวข้อ ที่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยึดถือปฏิบัติ ภายใต้อุดมการณ์การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ การเชิดชูรับใช้สังคม การยึดหลักธรรม และรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว ดังนี้
E-Excellence การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
 • มุ่งเน้นคุณภาพความเป็นเลิศ
 • มุ่งเน้นประสิทธิภาพของงาน
 • เน้นความคล่องตัว
 • องค์กรแห่งการเรียนรู้
C-Community Engagement การเชิดชูรับใช้สังคม
 • สร้างความรักความผูกพันองค์กร
 • มุ่งเน้นท้องถิ่นและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
M-Morality การยึดหลักธรรม
 • ยึดหลักธรรมาภิบาล
 • เชิดชูคุณธรรม
 • พัฒนาจิตอาสา/จิตสาธารณะ/จิตบริการ
U-Unity รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว
 • ทำงานเป็นทีม

วัฒนธรรมองค์กร

ร่วมด้วย ช่วยกัน