รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ประจำปี 2565 จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ คณะฯ ได้เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 21  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ประจำปี 2562 จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ คณะฯ ได้เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563