ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบโล่เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความขอบคุณ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.เบญจลักษณ์ มณีทอน หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2564