ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ …
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิริจิต สุทธจิตต์
อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ แพทย์จุฬา ต้นแบบรุ่นใหม่
จากการประกาศผลคัดเลือกนิสิตเก่าจุฬาดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 75 ปี คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย