หมวดติดต่อสอบถาม

  • เป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด
  • ให้บริการข้อมูล
  • ให้บริการแนะนำ เยี่ยมผู้ป่วย ขั้นตอนรับบริการ รักษาพยาบาล วัน เวลาตรวจคลินิกโรคเฉพาะทาง และโรคทั่วไป
  • ให้บริการสอบถามเลขหมายโทรศัพท์ภายในตลอด 24 ชั่วโมง
  • ประกาศเสียงตามสาย ตามแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่เพื่อให้การรักษาพยาบาลเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ