หน่วยส่งเสริมการบริจาคและศิษย์เก่าสัมพันธ์

– รณรงค์หาทุนเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กร และจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ที่ทันสมัย

–  อำนวยความสะดวกพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ผู้มีอุปการคุณและผู้ทำคุณประโยชน์และศิษย์เก่า  คณะแพทยศาสตร์ หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน ฯลฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร

– ดูแลสิทธิประโยชน์ตามสิทธิผู้อุปการคุณ อาทิ ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล,การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์