หน่วยวารสารและโรงพิมพ์

– ผลิตสิ่งพิมพ์ แบบฟอร์มบันทึกการรักษาพยาบาลที่ใช้ในหน่วยงานและหอผู้ป่วยด้วยความถูกต้อง ครบถ้วนได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ