หน่วยประชาสัมพันธ์

หน่วยประชาสัมพันธ์

ทำหน้าที่

1.1 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

–  ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นสากลทุกรูปแบบ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ความก้าวหน้าทางการแพทย์ การเรียนการสอน ผลงานวิจัยและกิจกรรมผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง  ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสื่อ social media ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยความรวดเร็ว ทั่วถึงและทันเหตุการณ์

–  ส่งเสริม รักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรเพื่อเป็นที่ยอมรับและศรัทธา  และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน

1.2 ให้บริการติดต่อสอบถามและเลขหมายโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง

–  เป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด

1.3 บริการด้านพิธีกร

–  ให้บริการข้อมูล

–  ให้บริการแนะนำ เยี่ยมผู้ป่วย ขั้นตอนรับบริการรักษาพยาบาล วัน เวลาตรวจคลินิกโรคเฉพาะทาง และโรคทั่วไป

1.4 บันทึกภาพนิ่งและวีดีทัศน์การจัดกิจกรรมต่างๆของคณะฯ

–  ให้บริการสอบถามเลขหมายโทรศัพท์ภายในตลอด 24 ชั่วโมง

1.5 อำนวยความสะดวก วิทยากร และแขกเยี่ยมชมคณะฯ

–  ประกาศเสียงตามสาย ตามแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่เพื่อให้การรักษาพยาบาลเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

–  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์

–  เพื่อเผยแพร่ภาพกิจกรรมสู่สื่อมวลชน

–  เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

 

ขอบเขตการให้บริการ

  1. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อ social media ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ขององค์กรผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงอันเป็นประโยชน์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
  2. ให้บริการผลิตสิ่งพิมพ์ แบบฟอร์มบันทึกการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ เอกสารประกอบการเรียนการสอน การวิจัย  วิชาการ แบบฟอร์มที่ใช้ภายในองค์กร ด้วยความถูกต้อง ครบถ้วนได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ
  3. ช่วยเหลือกิจกรรมคณะฯในหน้าที่พิธีกร ช่างภาพ และบุคลากรต้อนรับอำนวยความสะดวกวิทยากร แขกเยี่ยมชมคณะฯ