วิสัยทัศน์ – พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)

งานประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านกิจกรรมต่างๆ ที่คณะแพทยศาสตร์จัดขึ้น ตลอดจนผลงานวิจัย ความก้าวหน้าทางการแพทย์ การเรียน การสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การให้บริการ รักษาพยาบาล การให้ความรู้ด้านวิชาการ และความรู้ด้านการดูแลสุขภาพแก่บุคลากร และประชาชนทั่วไปผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะสื่อ social media ทั้งภายในองค์กรและภายนอก ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบรายการวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ แผ่นปลิว โปสเตอร์ คัดเอ้าท์ หนังสือข่าวสาร คณะแพทยศาสตร์รายเดือนและแพทยศาสตรสารรายปักษ์ ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด การจัดนิทรรศการภายในและภายนอกคณะฯตลอดจนสิ่งพิมพ์ที่ใช้กับการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ให้บริการติดต่อสอบถาม และโทรศัพท์ ตลอด 24 ชั่วโมง ระดมเงินบริจาคจากแหล่งทุนต่างๆเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมส่วนรวมด้านต่างๆ อาทิ ด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัย การเรียนการสอน ทุนการศึกษา พัฒนาบุคลากร สมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีอุปการคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ คณะแพทยศาสตร์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะ และการทำนุศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ในรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ เพื่อตอบสนอง นโยบาย การบริหาร และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

 

พันธกิจ (MISSION)

  1. พัฒนายุทธศาสตร์ด้านประชาสัมพันธ์
  2. ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและองค์ความรู้
  3. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสัมพันธ์
  4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านข่าวและประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและถูกต้อง

เป้าประสงค์ (GOAL)

 

วัฒนธรรมองค์กร (CULTURE)

  • การทำงานเป็นทีม (TEAMWORK)
  • ความคิดสร้างสรรค์ (CREATIVITY)
  • องค์กรความรู้ (KNOWLEDGE-BASED)

 

ค่านิยม (CORE VALUE)

 

กลยุทธ์ (STRATEGY)