ภาควิชาสรีรวิทยา เป็นองค์กรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ที่ทุ่มเทให้กับภารกิจไตรภาคีของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการ ภาควิชามีพันธกิจที่จะมีความเป็นเลิศ และเป็นผู้นำในด้านการวิจัยเพื่อความก้าวหน้าและขยายขอบเขตของความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรแต่ละบุคคลให้เต็มที่ สาขาด้านการวิจัยของภาควิชาประกอบด้วย 5 สาขาหลักได้แก่ สาขาสรีรวิทยาของหัวใจและหลอดเลือด สรีรวิทยาของไต สรีรวิทยาของสมอง สรีรวิทยาของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ และสรีรวิทยาด้านโภชนาการและการออกกำลังกาย ซึ่งมีการร่วมมือและทำงานด้านการวิจัยร่วมกันอย่างดีในภาควิชา และพร้อมที่จะขยายความร่วมมือไปยังภาควิชาอื่นๆ ทั่วมหาวิทยาลัยและขยายไปทั่วโลก

  • กระบวนวิชา
  • หลักสูตรปริญญาโท
  • หลักสูตรปริญญาเอก

ทุนการศึกษาและทุนอุดหนุนการวิจัย

ทุนอุดหนุนภายในมหาวิทยาลัย

  • ทุนส่งเสริมบัณฑิตศึกษาทางปรีคลินิก กองทุนพัฒนาคณะแพทยศาสตร์
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุน CMU Presidential Scholarship
  • ทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (TA & RA)

ทุนอุดหนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย

  • โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  • สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ข่าวการศึกษา

รับสมัครแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน