บุคลากร สายวิชาการ

DSC_0467

รศ.ดร.อนุสรณ์ ลังกาพินธ์

หัวหน้าภาควิชา
LINE_ALBUM_AJ_220218

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร

ที่ปรึกษาภาควิชาสรีรวิทยา
คณะกรรมการผู้ดูแลแพทย์ใช้ทุนประจำภาควิชาสรีรวิทยา
4

ผศ.ดร.นริศรา ไล้เลิศ

รองหัวหน้าภาควิชา
ผู้ช่วยหัวหน้าภาคด้านการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
7

รศ.ดร.จิราภรณ์ โตจรัส

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคด้านการวิจัย
16

รศ.ดร.ชุติมา ศรีมะเริง วรรธนะภูติ

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคด้านฐานข้อมูลบริการวิชาการด้านการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
22

รศ.ดร.นพ.เกริกวิชช์ ศิลปวิทยาทร

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคด้านบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

LINE_ALBUM_AJ 2_220218_4

ผศ.ดร.นพ.อภิเศรษฐ ปลื้มสำราญ

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายคณะกรรมการด้าน QA

3

รศ.ดร.อรวรรณ วงศ์มีเกียรติ

LINE_ALBUM_AJ 2_220218_12

รศ.ดร.วาสนา ปรัชญาสกุล

12

รศ.ดร.ศิรินาฎ คำฟู

13

รศ.ดร.จิรภาส ศรีเพชรวรรณดี

9

ผศ.ดร.สุมิตรา โกมลเจริญสิริ

2

ผศ.ดร.นพ.พงศ์สันติ์ ใยเจริญ

1

ผศ.ดร.นพ.รัฐพงศ์ สังข์หนุน

5

ผศ.ดร.สลิล มิ่งมาลัยรักษ์

LINE_ALBUM_AJ 2_220218_3

ผศ.ดร.จันทิมา ปลื้มสำราญ

24

ผศ.ดร.ภูเนตร วีรธีรางกูร

11

ผศ.ดร.พญ.ชนิศา โทนุสิน

LINE_ALBUM_AJ 2_220218_17

อ.ดร.ณัฐยาภรณ์ อภัยใจ

LINE_ALBUM_AJ 2_220218_11

อ.นพ.ณัฐภัทร ศิริอังกุล

14

อ.นพ.สิรวิชญ์ ศรีวิชัยอินทร์

แพทย์ใช้ทุน

23

นพ.ปาณัท ยันต์พิเศษ

26

อดิวิชญ์ ศรีภูษณาพรรณ

adivitch.s@cmu.ac.th

27

โชติรวี พิริยคุณธร

chotrawee.pir@cmu.ac.th