สารจาก หัวหน้าภาควิชา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ภาควิชาสรีรวิทยาเป็นหนึ่งในภาควิชาปรีคลินิค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ บุคลากรของภาควิชาประกอบด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่สนับสนุนทั้งด้านการเรียนการสอนและด้านอื่นๆ โดยที่ภารกิจหลักของภาควิชาได้แก่ การให้บริการด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และดำเนินการวิจัย ที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.อนุสรณ์ ลังกาพินธ์

หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา

ผลงานตีพิมพ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2566

ผลงานวิจัยล่าสุด

0
คน
คณาจารย์ภาควิชา
0
คน
นักศึกษาบัณฑิต ระดับปริญญาเอก
0
คน
เจ้าหน้าที่
0
คน
นักศึกษาบัณฑิต ระดับปริญญาโท

ภาควิชาสรีรวิทยา