BT Arise II - шаблон joomla Продвижение
   ผศ.ดร.อัญชลี พงศ์ชัยเดชา อ.ดร.นริศรา ไล้เลิศ  อ.ดร.นพ.พงศ์สันติ์ ใยเจริญ   หน่วยวิจัย Nutrition and Exercise Physiology มุ่งเน้นศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพและกลไก (molecular mechanism) ของสมุนไพรและสารสกัด เช่น สาหร่ายน้ำจืดสีเขียว ข้าวก่ำ และน้ำมันปลา ในสัตว์ทดลองที่มีภาวะอ้วน, โรค Metabolic syndrome และโรคเบาหวาน เพื่อพัฒนาเป็น Functional food หรือ Neutraceuticals เพื่อประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพและสำหรับใช้ร่วมกับการรักษาในผู้ปวยโรค Metabolic syndrome และโรคเบาหวาน Research Grants Support #TopicGrantsDate 1 ผลของน้ำมันปลาจากปลาหนังลูกผสมต่อฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดและต้านอนุมูลอิสระในหนูเบาหวานชนิดที่…
        ผศ.ดร.นพ.อภิเศรษฐ ปลื้มสำราญ อ.ดร.สุมิตรา โกมลเจริญศิริ อ.ดร.สลิล มิ่งมาลัยรักษ์ อ.จันทิมา ปลื้มสำราญ  หน่วยวิจัย Neuromuscular Physiology มุ่งเน้นศึกษากลไกการทำงานที่ผิดปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อทั้งในด้านสรีรวิทยาทางไฟฟ้า การศึกษาในระดับโมเลกุล และการศึกษาในเชิงพฤติกรรม โดยใช้อุปกรณ์ที่มีความทันสมัยและแม่นยำสูง และทางหน่วยวิจัยฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเพื่อนำมาใช้ในการบำบัดรักษาความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทส่วนกลาง อาทิ ลดความเจ็บปวด และการฟื้นฟูประสิทธิภาพการเรียนรู้และความจำ เป็นต้น Research Grants Support #TopicGrantsDate 1 Preclinical evaluation of lipid lowering effect and acute toxicity of…
  ผศ.ดร.จิราภรณ์ โตจรัส  หน่วยวิจัย Neurophysiology มุ่งเน้นศึกษาภาวะความผิดปกติของระบบประสาทจากสาร neurotoxic agent อาทิ methamphetamine, amyloid b เป็นต้น ที่เป็นสาเหตุหลักการเกิดภาวะความเสื่อมถอยของระบบประสาทส่วนกลางที่เกิดจากความชรา อาทิเช่น Parkinson’s disease, Alzheimer’s disease เป็นต้น นอกจากนี้ทางหน่วยวิจัยฯ ยังได้ศึกษาสารที่มีฤทธิ์เป็น neuroprotectant ต่างๆ เช่น ฮอร์โมนเมลาโทนิน รวมทั้งสารบริสุทธิ์ที่ดัดแปลงโครงสร้างจากเคอร์คูมินอยด์(curcuminoid analogs) ของขมิ้นชัน รวมถึงกลไกการทำงานของสารต่างๆ เหล่านี้ในระดับโมเลกุลต่อการป้องกันการเสื่อมของระบบประสาท เพื่อพัฒนาสารเคมีหรือยาที่ใช้ในการป้องกันความผิดปกติของระบบประสาทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ           ; Research Grants…
ผศ.ดร.อนุสรณ์ ลังกาพินธ์ รศ.ดร.อรวรรณ วงศ์มีเกียรติ ผศ.ดร.ชุติมา ศรีมะเริง  หน่วยวิจัย Renal Physiology & Epithelial Transport มุ่งเน้นศึกษากลไกการทำงานของไตและการขนส่งสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ทั้งในภาวะปกติและเมื่อมีพยาธิสภาพอันเกิดจากภาวะต่างๆ เช่นการขาดเลือด โรคเบาหวาน หรือการได้รับสารพิษหรือยาต่างๆ ที่มีผลเสียต่อการทำงานของไต นอกจากนี้ทางหน่วยวิจัยฯ ยังได้ศึกษาการใช้สมุนไพรหรือสารสกัดจากธรรมชาติในการบำบัดรักษาความผิดปกติของไตที่เกิดจากภาวะดังกล่าว Research Grants Support #TopicGrantsDate 1 Renal protection of pinocembrin in gentamicin-induced acute renal failure: drug transporter focusing National Research Council of…
ผศ.ดร.พรภิมล ตั้งชัยสิน  หน่วยวิจัย Reproductive Physiology มุ่งเน้นศึกษา วิจัย และพัฒนาประสิทธิภาพในการเก็บรักษา การแช่แข็งเซลล์สืบพันธุ์และตัวอ่อน รวมทั้งการปฏิสนธิและเจริญของตัวอ่อนภายนอกร่างกาย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ในการรักษาภาวะมีบุตรยากต่อไป Research Grants Support #TopicGrantsDate 1 Effects of Roscovitine on maturation of mouse oocytes and subsequent embryo development CMB 1 year (Aug 31, 2013-July 30, 2014) Completed 2 Effects of…