BT Arise II - шаблон joomla Продвижение
 ภาควิชาสรีรวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยาที่ได้รับโล่และเกียรติบัตร ในพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบ 61 ปี
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นายแพทย์นิพนธ์ ฉัตรทิพากร สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น "อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563" สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
   ภาควิชาสรีรวิทยารับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรภายในคณะฯ ระดับภาควิชา ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมภาควิชาสรีรรวิทยา ชั้น 6 อาคาร 50 ปี