รางวัลเกียรติยศ ศ.นพ.อวย เกตุสิงห์ รางวัลงานวิจัยเภสัชวิทยาของนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิไกร นิ่มละมูล ที่ได้รับ “รางวัลเกียรติยศ ศ.นพ.อวย เกตุสิงห์ รางวัลงานวิจัยเภสัชวิทยาของนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2565” โดยทางสมาคมเภสัชวิทยา ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.นพ. ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา เป็นผู้มอบรางวัลในฐานะผู้แทนสมาคมฯ ทั้งนี้ …

งานสัมมนาเภสัชวิทยา ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาเภสัชวิทยา ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting ในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ผ่านการสแกน QR …

งานสัมมนา 3rd JAPAN-ASEAN Seminar 2022

ประชาสัมพันธ์ งานสัมมนาเภสัชวิทยา ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา 3rd JAPAN-ASEAN Seminar 2022 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting Link : https://us06web.zoom.us/j/85951380631… Meeting ID: 859 5138 …

รางวัล “หนึ่งในร้อย” รางวัลค่านิยมคนสวนดอก ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ นางปุณยนุช สุขสบาย ที่ได้รับรางวัล “หนึ่งในร้อย” รางวัลค่านิยมคนสวนดอก ประจำปี 2564 โดยรับมอบรางวัลในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ไม่อยากส่งต่อโรค ต้องทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี

  1. ล้างมือให้สะอาดก่อนถอดหน้ากาก 2. ถอดหน้ากาก โดยการจับสายคล้องหู 3. พับครึ่งโดยเอาด้านที่แนบหน้าเข้าด้านใน พับอีกทบแล้วรัดด้วยสายคล้องหู 4. ใส่ถุงแยกจากขยะชนิดอื่น 5. ทิ้งที่ถังขยะติดเชื้อหรือเขียนกำกับ หน้าถุงว่า“ ขยะติดเชื้อ ” 6. ล้างมือให้สะอาดอีกครั้ง ที่มา : …

ประกาศรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

ประกาศรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

กำหนดการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 / Admission schedule 2020

กำหนดการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2563 (สมัครทางออนไลน์) รอบที่ 1 : 1 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2562 รอบที่ 2 : …

The Best Poster Presentation Award “Soraya Klinprung”

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว โสรญา กลิ่นปรุง นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัล The Best Poster Presentation Award จากผลงานวิจัยเรื่อง Oral Shallot Supplement in Combination …

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก “นางสาว สุธาสินี ปารมี”

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว สุธาสินี ปารมี นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเภสัชวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  จากผลงานวิจัยเรื่อง Anti-cancer effects of the ethanol extract from Kaempferia parviflora on …

รับรางวัล 5 ส

ภาควิชาเภสัชวิทยา ได้รับรางวัลที่ 3 จากการประกวด 5 ส (แนวทางที่ใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานให้ดีขึ้น) ในงาน HA BOOM ซึ่งจัดโดยงานประกันคุณภาพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา