Graduation Ceremony (2019)

ภาควิชาเภสัชวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตศึกษาทั้ง 3 คน ได้แก่ 1. นางสาว สุธาสินี ปารมี 2. นางสาว รัชดาภรณ์ นามเสน 3. นางสาว สุธัญญา ชูประดิษฐ์ ที่ได้สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปีการศึกษา …

Children’s Day (2019)

ภาควิชาได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2562 โดยมีกิจกรรมวาดภาพตามเส้นประ และจับรางวัลต่างๆ  

งานทำบุญประจำปีภาควิชาเภสัชวิทยา

งานทำบุญประจำปีภาควิชาเภสัชวิทยา จัดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2561 เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่บุคลากรของภาควิชาฯ ที่ล่วงลับ สัตว์ทดลอง สรรพสัตว์ และสรรรพจิตญาณ  

Teachers’ day (2018)

สมาชิกภาควิชาร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นพ.ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์แพทย์ดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ ชั้นปรีคลินิก ประจำปี 2561 (รับรางวัลในพิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 16 สิงหาคม 2561)

Children’s Day (2018)

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 จัดขึ้นวันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 ทางภาควิชาได้จัดกิจกรรม โดย การทำกิจกรรมตอบคำถาม และแจกของรางวัลต่างๆ