รางวัลเกียรติยศ ศ.นพ.อวย เกตุสิงห์ รางวัลงานวิจัยเภสัชวิทยาของนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิไกร นิ่มละมูล ที่ได้รับ “รางวัลเกียรติยศ ศ.นพ.อวย เกตุสิงห์ รางวัลงานวิจัยเภสัชวิทยาของนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2565”

โดยทางสมาคมเภสัชวิทยา ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.นพ. ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา เป็นผู้มอบรางวัลในฐานะผู้แทนสมาคมฯ

ทั้งนี้ ทางสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ประกาศและมอบรางวัลอย่างเป็นทางการ ในงานประชุมวิชาการร่วม (รูปแบบออนไลน์) ระหว่างสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565