งานสัมมนาเภสัชวิทยา ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาเภสัชวิทยา ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting ในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ผ่านการสแกน QR code