Graduation Ceremony (2019)

ภาควิชาเภสัชวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตศึกษาทั้ง 3 คน ได้แก่

1. นางสาว สุธาสินี ปารมี

2. นางสาว รัชดาภรณ์ นามเสน

3. นางสาว สุธัญญา ชูประดิษฐ์

ที่ได้สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปีการศึกษา 2560