Teachers’ day (2018)

สมาชิกภาควิชาร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นพ.ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์แพทย์ดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ ชั้นปรีคลินิก ประจำปี 2561 (รับรางวัลในพิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 16 สิงหาคม 2561)