คำสั่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 131/2563 เรื่อง ยกเลิกและมอบอำนาจอนุญาตการลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย