สำรวจข้อมูลการจ้างคนพิการเข้าทำงาน และการช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการ ปีงบประมาณ 2565