คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดวิสัยทัศน์ “การเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำ ระดับมาตรฐานสากล” โดยมีพันธกิจที่สำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ การศึกษา การวิจัย และการบริการ

          การปฏิบัติงานของอาจารย์ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากมีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ตนเองได้ศึกษาหรือฝึกอบรมมาตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้ว จำเป็นที่จะ ต้องมีความรู้ความสามารถในการเป็นอาจารย์แพทย์ เช่น เรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การออกแบบการวัดและการประเมินผล การวิจัย ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพ และการบริหารจัดการบางด้านที่จำเป็น ซึ่งคณาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ได้ผ่านการฝึกฝนในบทบาทของอาจารย์ที่มีหลากหลายพันธกิจอย่างแท้จริง

          คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Associate Instructor Learning Program (AILP)” เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอาจารย์ใหม่ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถครอบคุลมตามพันธกิจทุกด้านของคณะแพทยศาสตร์

ผู้ดูแลหลักสูตร Associate Instructor Learning Program

รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร

Program Director

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร

ผู้ดูแลหลักสูตรด้านการวิจัย

ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์

ผู้ดูแลหลักสูตรด้านการวิจัย

 รศ.ดร.นพ.อภิชาติ ตันตระวรศิลป์

ผู้ดูแลหลักสูตรด้านการวิจัย

รศ.นพ.อรรถวุฒิ  ดีสมโชค

ผู้ดูแลหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษา

ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์

ผู้ดูแลหลักสูตรด้านการพัฒนาคุณภาพ

รศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์

ผู้ดูแลหลักสูตรด้านการพัฒนาคุณภาพ

Smiley face