ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดหัวข้อ และแนวทางพัฒนาบุคลากรโครงการ OD ปีงบประมาณ 2563

View Fullscreen

สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมาย

ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 ประกาศใช้ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2551 เป็นต้นมา

ขั้นตอนต่างๆ

ขั้นตอนการดวน์โหลดเอกสารส่วบุคคล

การขอรับสวัสดิการเงินช่วยเหลือ กรณีบาดเจ็บ/เจ็บป่วยจากการทำงาน

ขั้นตอนการตรวจการการเลื่อนเงินเดือน

การขอทำบัตรประจำตัว Smart ID Card