ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติในการเดินทางออกนอกพื้นที่หรือกลับเข้าสู่พื้นที่เชียงใหม่

โครงการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกแก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสถานการณ์การระบาด COVID-19 (Employee assistance programs: EAP Med CMU)

ด้วย คณะแพทยศาสตร์ กำหนดจัดโครงการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกแ […]

มาตราการบรรดทา ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

แบบฟอร์มให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อ

ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 24 […]

ขั้นตอนต่างๆ

วิธีทำตระกล้า ฝอกฝุ่น PM 2.5

คู่มือการกรอกข้อมูลระบบขอตำแหน่งทางวิชาการ

View Fullscreen

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ขั้นตอนการดวน์โหลดเอกสารส่วบุคคล