คลิปวิดีโอ นี่แหละคนที่ใช่ CQIT

คลิปวิดีโอ “นี่แหละ … คนที่ใช่ CQIT”

รางวัลชนะเลิศ : CQIT Blood bank

โดย งานธนาคารเลือด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เบื้องหลังความปลอดภัย

โดย นายจีรศักดิ์ ศรีเสนอ สังกัดงานประชาสัมพันธ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : นี่แหละคนที่ใช่ CQIT

โดย นางสาวธีร์วรา เสนชุ่ม สังกัดงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะทาง

รางวัลชมเชย : CQIT Unlimited Edition

โดย นายสมชาติ สุชัยธนาวนิช สังกัดงานปฏิบัติการชันสูตร

รางวัลชมเชย : Plan ER

โดย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

รางวัลชมเชย : เบื้องหลังคนหลังบ้าน

โดย งานบริการกลางโรงพยาบาล

รางวัล Popular Vote : CQIT สูตินรีเวช

โดย แผนกสูตินรีเวชและกุมารเวช ศูนย์ศรีพัฒน์

รางวัลส่งเสริมค่านิยมองค์กร : CQIT Together, we can do

โดย หน่วยบริการการเเพทย์ฉุกเฉิน และประสานงานส่งต่อ

รางวัลส่งเสริมค่านิยมองค์กร : Me-orthopedics

โดย งานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โทปิดิกส์

รางวัลส่งเสริมค่านิยมองค์กร : CQIT in my Area!

โดย งานผลิตยา 

รางวัลส่งเสริมค่านิยมองค์กร : ใจฟู ๆ แบบชาวฟื้นฟู

โดย หอผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพ งานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไปฯ

รางวัลส่งเสริมค่านิยมองค์กร : CQIT มีดีที่ Sriphat

โดย นางพีชยาพัฒร์ ไพรสรรณ์ และนางปรานอม อายุวรรณา ห้องทารกแรกเกิด ศูนย์ศรีพัฒน์

รางวัลส่งเสริมค่านิยมองค์กร : งานคลัง

โดย งานคลัง

คลิป

คลิปวิดีโอ “นี่แหละ … คนที่ใช่ CQIT” ทั้ง 44 คลิป