โครงสร้าง

พรบ. ระเบียบ และ ประกาศ เกี่ยวกับโครงสร้างคณะแพทยศาสตร์ มช.