บุคลากรภายในหน่วยงาน


รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร
รองคณบดี ด้านทรัพยากรบุคคล
 


ผศ.นพ.มนัสวี มะโนปัญญา
ผู้ช่วยคณบดี รับผิดชอบกำกับดูแลงานบริหารงานบุคคล
 


นางสมศรี ขันธะกิจ
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ : 053-936215

นางกัลยกร ชินบัญชรสกล
หัวหน้าหน่วยวางแผนและสรรหาบุคลากร
โทรศัพท์ : 053-936780

น.ส.ณิชนันท์ จันทร์เพ็ญ
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-936780

น.ส.จรัสศรี หลวงพันธ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โทรศัพท์ : 053-936780


นางปุณย์ภินันท์ วุทธีรพล
หัวหน้าหน่วยธุรการและระบบข้อมูลบุคลากร
โทรศัพท์ : 053-936214


นายวิเชียร สิงห์เวิน
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-935940

นายณัฐวุฒิ พิณโนเอก
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-936214

นางสาวนิศาชล วัฒนยืนยง
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-936214


นายวิฑูรย์ มหาวัน
หัวหน้าหน่วยบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
โทรศัพท์ : 053-936226


นายนิรันดร์ ตาแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-935939

นางสาวอมรา คณาคำ
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-936225

นายนัทธสิทธิ์ กุลทอง
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-935225

นายเกรียงศักดิ์ กิติสัก
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-935107


นางผกากรอง เยื้อนอรรจนกุล
หัวหน้าหน่วยพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้
โทรศัพท์ : 053-936246


นางสาวลัดดาวัลย์ ปันเต
บุคลากร ระดับ 6
โทรศัพท์ : 053-936213

นางสาวจิราภรณ์ ภีระ
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-936225

นางสาวชนนิกานต์ สถาพรพัฒน์
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-935213

นางสาวกชกร ทรายคำ
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-935226

นางสาวพาณินี ฮังคำ
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-935226

นายปฏิภาค วิภาสกุลเด่น
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-936227

นายพุฒิเมธ ชุ่มตา
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-936227