บุคลากรภายในหน่วยงาน


รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร
รองคณบดี ด้านทรัพยากรบุคคล
 


ผศ.นพ.มนัสวี มะโนปัญญา
ผู้ช่วยคณบดี รับผิดชอบกำกับดูแลงานบริหารงานบุคคล
 


นางสมศรี ขันธะกิจ
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ : 053-936215


นางกัลยกร ชินบัญชรสกล
หัวหน้าหน่วยวางแผนและสรรหาบุคลากร
โทรศัพท์ : 053-936780
 

 


นางสาวจิราภรณ์ ภีระ
พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-936225

นางสาวณิชนันท์ จันทร์เพ็ญ
พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-936780


นางปุณย์ภินันท์ วุทธีรพล
หัวหน้าหน่วยธุรการและระบบข้อมูลบุคลากร
โทรศัพท์ : 053-936214


นายวิเชียร สิงห์เวิน
พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-935940

นายณัฐวุฒิ พิณโนเอก
พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-936214

นางสาวนิศาชล วัฒนยืนยง
พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-936214


นายวิฑูรย์ มหาวัน
หัวหน้าหน่วยบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
โทรศัพท์ : 053-936226


นายนิรันดร์ ตาแก้ว
พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-935939

นางสาวอมรา คณาคำ
พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-936225

นายนัทธสิทธิ์ กุลทอง
พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-935225

นายเกรียงศักดิ์ กิติสัก
พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-935107


นางผกากรอง เยื้อนอรรจนกุล
หัวหน้าหน่วยพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้
โทรศัพท์ : 053-936246


นางสาวลัดดาวัลย์ ปันเต
บุคลากร ระดับ 6
โทรศัพท์ : 053-936213

นางสาวธัญรดา ใจสมุทร
พนักงานปฏิบัติงาน ระดับ 6
โทรศัพท์ : 053-935213

นางสาวชนนิกานต์ สถาพรพัฒน์
พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-935213

นางสาวกชกร ทรายคำ
พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-935226

นางสาวจรัสศรี หลวงพันธ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โทรศัพท์ : 053-936246

นางสาวพาณินี ฮังคำ
พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-935226

 


นายเอกชัย กองแก้ว
พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-935150

นายพุฒิเมธ ชุ่มตา
พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 053-936227