งานลาศึกษา ฝึกอบรม ไปราชการ ประชุม ดูงาน สัมมนา วิทยากรเสนอผลงาน ทั้งในและต่างประเทศ

งานลาศึกษา ฝึกอบรม ไปราชการ ประชุม ดูงาน สัมมนา วิทยากรเสนอผลงาน ทั้งในและต่างประเทศ