อดีตหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ศาสตราจารย์นายแพทย์ อาวุธ ศรีศุกรี พ.ศ. 2507-2520
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ดำริ ดำรงศักดิ์    พ.ศ. 2520-2524
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ เพียร เชี่ยววานิช        พ.ศ. 2524-2528
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง อุษา ธนังกูล พ.ศ. 2528-2532
ศาสตราจารย์นายแพทย์ ปัญจะ กุลพงษ์   พ.ศ. 2532-2536
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง บุญสม ผลประเสริฐ พ.ศ. 2536-2540
ศาสตราจารย์นายแพทย์ ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี     พ.ศ. 2540 -2544
ศาสตราจารย์แพทย์หญิง วิรัต ศิริสันธนะ พ.ศ. 2545 -2548
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง เกวลี อุณจักร พ.ศ. 2549 -2552
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงมุทิตา ตระกูลทิวากร พ.ศ. 2553 -2556
อาจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์  บริสุทธิบัณฑิต พ.ศ. 2556-2559
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรวรรณ  เลาห์เรณู พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน

 

อดีตอาจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
(เรียงตาม.....เกษียณ หรือ ลาออก)
1. อาจารย์แพทย์หญิง พูนศรี วินิจฉัยกุล (1 พย. 2513)
2. อาจารย์แพทย์หญิง สุจินต์ วงศ์ชูศรี
3. อาจารย์แพทย์หญิง ฉวีวรรณ ธราภาค
4. อาจารย์แพทย์หญิง สุภิญ โทนุสิน (1 สค. 2518)
5. อาจารย์แพทย์หญิง อัญชลี แสนมณีชัย (17 กค. 2521)
6. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรัติ ศิลปิศรโกศล (1 ตค. 2530)
7. ศาสตราจารย์นายแพทย์ อาวุธ ศรีศุกรี (1 ตค. 2533)
8. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ เพียร เชี่ยววานิช (1 ตค. 2534)
9. อาจารย์นายแพทย์ ปราโมทย์ เล้าประเสริฐ (13 สค. 2535)
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง นรีลักษณ์ พิทักษ์ดำรงวงศ์ (1 สค. 2536)
11. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง อุษา ธนังกูล (1 ตค. 2536)
12. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ธรรมเนียม วสีนนท์ (17 มค. 2537)
13. อาจารย์นายแพทย์ ยงยศ วิทยานานนท์ (17 พย. 2537)
14. อาจารย์แพทย์หญิง สายพิณ อนุตระกูลชัย (1 พค. 2538)
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง บุญชู พจนการุณ (30 กย. 2539)
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง ทัศนวรรณ วานิยะพงศ์ (30 กย. 2540)
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง ประภาศรี รังสิยานนท์ (30 กย. 2541)
18. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ ปัญจะ กุลพงษ์ (30 กย. 2541)
19. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ดำริ ดำรงศักดิ์ (30 กย. 2542)
20. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี (30 กย. 2544)
21. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ ชาลี พรพัฒน์กุล (30 กย. 2544)
22. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง บุญสม ผลประเสริฐ (30 กย. 2544)
23. อาจารย์นายแพทย์ สถาพร เมืองอินทร์ (23 ธค. 2545)
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจุฑามาศ สุทัศน์ ณ อยุธยา (30 กย. 2546)
25. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงลำดวน วงศ์สวัสดิ์ (30 กย. 2551)
26. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเกวลี  อุณจักร (30 กย. 2551)
27. ศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิรัต ศิริสันธนะ (30 กย. 2552)
28. อาจารย์แพทย์หญิงประนุท ตันไพบูลย์ (2 ตค. 2552)
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงภัทรา ธนรัตนากร (1 กค. 2553)
30. อาจารย์จารุวรรณ ปฐมธนพงศ์ (30 กย. 2553)
31. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเสาวลักษณ์  โอภาสถิรกุล (30 กย. 2553)
32. ศาสตราจารย์แพทย์หญิงมุทิตา  ตระกูลทิวากร (30 กย. 2556)
33. อาจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์  บริสุทธิบัณฑิต (30 กย. 2559)
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โชตินฤมล  (30 กย. 2560)
35. ศาสตราจารย์แพทย์หญิงจุฬาภรณ์  พฤกษชาติคุณ (30 กย. 2562)
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวัชรี  ตันติประภา (30 กย. 2562)

 

Our Vision

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาใน สถาบันการแพทย์ชั้นนำระดับมาตรฐานสากล

Contact Us

  • ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
    คณะแพทยศาสตร์
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
  • โทรศัพท์  053-935413-15, 053-936473
  • โทรสาร    053-936461