ประวัติความเป็นมา


 • ในปีพ.ศ. 2502 มีการโอนโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ ของกระทรวงสาธารณสุข มาสังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน)
 • เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2503 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฏีกา จัดตั้ง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
 • ในปลายปี พ.ศ. 2503 ได้ได้ย้ายนักศึกษาที่ฝากเรียนไว้ที่กรุงเทพฯ และอาจารย์ ทางปรีคลินิก ขึ้นมาเชียงใหม่ทั้งหมด
 • 18 มิถุนายน 2507 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม
 • 24 มกราคม 2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 16 มีนาคม 2508 โอนคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มาสังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ปัจจุบันคือตึก "กายภาพบำบัด" ติดบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ตั้งมาพร้อมกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ แต่เนื่องจากโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ เดิมยังไม่มีตึกเด็ก (หอผู้ป่วยเด็ก) จึงได้อาศัยส่วนหนึ่ง ในตึกอายุรกรรม เป็นที่รับผู้ป่วยเด็ก ส่วนห้องเลี้ยงเด็กแรกเกิด อยู่ในหอผู้ป่วยตึกสูติกรรม

 

ในระยะเริ่มแรกมีอาจารย์นายแพทย์ สุรัติ ศิลปิศรโกศล และอาจารย์แพทย์หญิง อุษา ธนังกูล ซึ่งโอนย้ายมาจากโรงพยาบาลเดิม (โรงพยาบาลนครเชียงใหม่) ต่อมา อาจารย์นายแพทย์เพียร เชี่ยววานิช และในปีพ.ศ 2504 อาจารย์นายแพทย์ อาวุธ ศรีศุกรี และ อาจารย์แพทย์หญิง พูนศรี วินิจฉัยกุล ได้ มาร่วมเป็นอาจารย์แพทย์ รุ่นบุกเบิก และในราวต้นปี พ.ศ. 2511 อาจารย์แพทย์หญิง บุญชู พจนการุณ ได้เข้ามาเป็น อาจารย์แพทย์ ด้วยอีกท่านหนึ่ง
03-mds-2504
แพทย์ประจำบ้านคนแรก...คือ อาจารย์นายแพทย์ ดำริ ดำรงศักดิ์ ซึ่งจบแพทยศาตรบันฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มาเป็นแพทย์ประจำบ้าน และได้รับราชการต่อในตำแหน่งอาจารย์ และต่อมาได้เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ กลับมาปฏิบัติงาน เมื่อปีพ.ศ. 2511 อีกไม่กี่เดือนต่อมา ในปีพ.ศ. 2511 นี้ อาจารย์นายแพทย์ ปัญจะ กุลพงษ์ ซึ่งกลับจากการศึกษาจากต่างประเทศ ได้สมัครเข้ามาเป็นอาจารย์ด้วยอีกท่านหนึ่ง
06-panja-2513
แพทย์ฝึกหัดรุ่นแรก ของคณะแพทย์เชียงใหม่ (จบแพทยศาตรบันฑิตจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) คืออาจารย์แพทย์หญิง ประภาศรี รังสิยานนท์ ต่อมาได้รับราชการในตำแหน่งอาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และได้เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ กลับมาราวปีพ.ศ. 2513
แพทย์ฝึกหัดรุ่นต่อๆ (มาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) คือ อาจารย์แพทย์หญิงทัศนวรรณ (สงวนโภคัย) วานิยะพงศ์ ซึ่งต่อมาได้เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศและกลับมาเป็นอาจารย์แพทย์ ที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ประมาณปี พ.ศ. 2513
08-tas.jpg
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ได้รับงบประมาณเพื่อจัดสร้างอาคารของภาควิชา (งบประมาณ 1 ล้านบาท) และได้รับเงินบริจาคสมทบเพื่อจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์จากผู้มีจิตศรัทธาเป็นจำนวนมาก ตึกสร้างเสร็จ ปี พ.ศ. 2506 (ปัจจุบันอาคารนี้ได้เป็นที่ทำงานของภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว)ภาควิชาฯ จึงมีสำนักงานภาควิชาฯ และหอผู้ป่วยแยกออกต่างหาก มีห้องเลี้ยงเด็กอ่อนโดยพร้อมมูลในอาคารเดียวกัน
นักศึกษาแพทย์หญิงรุ่นแรก สำเร็จการศึกษาพ.ศ. 2507 และท่านแรกที่ได้สมัครเข้ามาเป็นอาจารย์แพทย์คือ อาจารย์แพทย์หญิงบุญสม (วงศาโรจน์) ผลประเสริฐ
ในปี พ.ศ. 2512 คณะแพทยศาสตร์ได้เปิด อาคารผู้ป่วย 7 ชั้น (อาคารบุญสม มาร์ติน) ซึ่งเพิ่งสร้างแล้วเสร็จโดยความร่วมมือกับ USAID และได้ย้ายผู้ป่วยทั้งหมดจากโรงพยาบาลเดิมมารวมอยู่ในอาคารเดียวกัน ตลอดจนห้องผู้ป่วยนอกและบริการอื่น ๆ ด้วย 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์จึงได้ย้ายมาอยู่ชั้น 6 ของอาคาร จนถึงปัจจุบัน

Our Vision

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาใน สถาบันการแพทย์ชั้นนำระดับมาตรฐานสากล

Contact Us

 • ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
  คณะแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
 • โทรศัพท์  053-935413-15, 053-936473
 • โทรสาร    053-936461