วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาใน สถาบันการแพทย์ชั้นนำระดับมาตรฐานสากล

พันธกิจ

พันธกิจ ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม เป็นสากล 
สร้างสรร ค์งานวิจัยเพื่อชี้นำด้านสุขภาพ
ให้บริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐาน 
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. ผลิตบัณฑิตแพทย์ และ แพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์ ที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของประเทศ
2. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของประเทศ
3. ผลิตงานบริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของประเทศ
4. ปรับโครงสร้างและการบริหารงานเพื่อรองรับการเป็นองค์กรในกำกับของรัฐ

Our Vision

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาใน สถาบันการแพทย์ชั้นนำระดับมาตรฐานสากล

Contact Us

  • ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
    คณะแพทยศาสตร์
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
  • โทรศัพท์  053-935413-15, 053-936473
  • โทรสาร    053-936461