สาขาวิชา

ตำราภาควิชา
สาขาวิชาโรคหัวใจ (Division of Cardiology)
สาขาวิชาพัฒนาการและพฤติกรรม (Developmental & Behavioral Pediatrics)
สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม (Division of Endocrine and Metabolism)
สาขาวิชาระบบหายใจ (Division of Pulmonary Disease and Critical Care)
สาขาวิชาทางเดินอาหาร (Division of Gastroenterology)
สาขาวิชาทารกแรกเกิด (Division of Neonatology)
สาขาวิชาประสาทวิทยา (Division of Neurology)
สาขาวิชาโรคติดเชื้อ (Division of Infectious Diseases)
สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน (Division of Allergy & Clinical Immunology)
สาขาวิชาโรคผิวหนัง (Division of Dermatology)
สาขาวิชาโลหิตวิทยา (Division of Hematology & Oncology)
สาขาวิชาโรคไต (Division of Nephrology)
สาขาวิชาโภชนศาสตร์ (Division of Nutrition)
สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ (Division of Medical Genetics)
สาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม(Department of Rheumatology)

Our Vision

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาใน สถาบันการแพทย์ชั้นนำระดับมาตรฐานสากล

Contact Us

  • ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
    คณะแพทยศาสตร์
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
  • โทรศัพท์  053-935413-15, 053-936473
  • โทรสาร    053-936461